Parkeringsriktlinjer

Sportfastigheters parkeringsriktlinjer utgår från de övergripande målen i Uppsala kommun om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt att trafikens miljöbelastning ska minska. Parkeringsriktlinjerna avser hela Sportfastigheters fastighetsbestånd.

Allt arbete med att hantera och planera parkering i Sportfastigheters fastighetsbestånd ska verka i riktning mot att uppnå följande mål:

 • Attraktiv föreningsmiljö
 • Minska biltrafikens miljöpåverkan
 • Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag
 • Effektiviserad markanvändning
 • Bidra till trygghet och tillgänglighet

Nedan följer en beskrivning av vad respektive mål avseende Sportfastigheters parkeringshantering innebär.

Attraktiv föreningsmiljö

All parkeringshantering i Sportfastigheters fastighetsbestånd ska verka i riktning mot att en mer attraktiv föreningsmiljö erhålls. Med en attraktiv föreningsmiljö avses en miljö som för stadens invånare och besökare upplevs som attraktiv och tillgänglig att vistas i. Det är en miljö som har höga värden avseende stadsbyggnadskvaliteter, där det är enkelt och trevligt att vistas som oskyddad trafikant.

Minska biltrafikens miljöpåverkan

Parkeringshanteringen hos Sportfastigheter ska bidra till att successivt reducera biltrafikens miljöpåverkan. För att uppnå de mål som finns i kommunens översiktsplan om en minskning av trafikens klimatutsläpp, minskad miljöbelastning och minskade koldioxidutsläpp, måste biltrafikens miljöpåverkan minska. Detta kan inte uppnås enbart genom teknikutveckling, utan biltrafikens omfattning i trafikarbete och marknadsandel måste minska. Att arbeta med parkeringsstyrning är ett bra sätt att påverka såväl trafikens omfattning, färdmedelsfördelning och lokalisering av biltrafik.

Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag

Sportfastigheter ska verka i riktning mot att en god sammanvägd tillgänglighet avseende samtliga trafikslag erhålls. Varje resa med bil och cykel slutar med ett parkerat fordon, varför parkeringsstyrning är ett grundläggande verktyg för att påverka tillgängligheten till Sportfastigheters parkeringar. Men det är den sammanvägda tillgängligheten med samtliga färdmedel som behöver värnas och utvecklas, snarare än enskilda färdmedels tillgänglighet. Det handlar om att jämna ut konkurrensen mellan bil, kollektivtrafik, gång och cykel. En ökad tillgänglighet med de hållbara transportslagen (gång-, cykel- och kollektivtrafik) på bekostnad av biltrafiken kan således vara positivt, samtidigt som detta skapar förutsätt-ningar för en attraktiv stadsmiljö.

Effektiviserad markanvändning

Sportfastigheter ska verka i riktning mot en alltmer effektiviserad markanvändning, samtidigt som det är viktigt att bibehålla värdefulla grönytor och användbara rekreationsområden inom Sportfastigheters fastighetsbestånd. Parkering är utrymmeskrävande, genom en god parkeringshantering kan Sportfastigheter effektivisera sin markanvändning och därigenom bidra till att uppnå en mer hållbar stad.

Bidra till trygghet och tillgänglighet

Parkeringshanteringen i Sportfastigheters fastighetsbestånd ska bidra till att miljön på anläggningarna ska upplevas som trygg att vistas i. Parkeringsriktlinjerna ska stödja Sportfastigheters arbete att verka för en god samlad tillgänglighet och trygghet samt en attraktiv föreningsmiljö.

Administrativ hantering av parkeringsytor

 • Parkeringarna underhålls och avgiftsbeläggs av Sportfastigheter med målet att inverkan på upplevelsen ska begränsas i största möjliga mån.
 • Den nivå på avgifter som tas ut har sin beräkningsgrund i anläggande och avskrivningar.
 • För att uppnå de mål som finns i kommunens översiktsplan om en minskning av trafikens klimatutsläpp, minskad miljöbelastning och minskade koldioxidutsläpp, måste biltrafikens miljöpåverkan minska. För att bidra till att uppfylla målen kommer rabatterad parkering inte att utgå.
 • På grund av skatteregler (förmånsbeskattning) erbjuder vi inte p-tillstånd för fri parkering.
 • Uthyrning av delar av parkeringsytor för evenemang kostnadsbedöms per tillfälle.
 • Uthyrning av enskilda parkeringsplatser kommer inte erbjudas.
Uppdaterad: