Hållbarhet

Sedan bolagets bildande 2013 arbetar vi enligt kommunens ägardirektiv för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter. I vårt uppdrag ingår att verksamheten drivs på ett funktionellt, nytänkande och hållbart sätt med målet att främja bredd- och elitidrott samt folkhälsa.

Sportfastigheter arbetar med flera innovativa och spännande projekt, se några exempel nedan.

Vi arbetar till exempel med solpaneler vid Gränby ishall där vi har ett montage av 270 solcellspaneler vilket ger en toppeffekt på 70 kWp. En helt ny styrning har också installerats i ishallen för att minska energiförbrukningen och få ett system i balans vad gäller värme, kyla och ventilation. Elförbrukningen har minskat med 20% och det har givit en 40% minskning av återvunnen värme från kompressorer.

Vi har ett samarbetsavtal med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) där vi är testbädd för unga innovativa företag. I samarbetet med STUNS deltar vi bland annat i ett projekt med hydrofob sand och granulat i konstgräsplaner. Konstgräsets utmaningar med microplaster är också något vi jobbar aktivt med för att hitta bästa lösning när vi lägger nya konstgräsplaner.

Från och med 2017 deltar bolaget aktivt i Naturvårdsverkets beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner. Det är ett samarbete med Svenska Fotbollsförbundet, SKL (Sveriges kommuner och landsting), ett antal kommuner och Hifab. Vi deltar även i samarbeten med Norges testgrupp för konstgräs.

Bolaget deltar också i andra nätverk och söker bidrag för klimatsmarta projekt. Vi har till exempel sökt medel från Klimatklivet och installerat laddningsstationer på Gränby sportfält. I projektet med solpaneler har vi fått bidrag med 35% från Länsstyrelsen. Vi har också sökt och beviljats medel från Naturvårdsverkets program Stadsinnovationer – spetsteknik för test av konsekvenser av att använda hydrofob sand på Stenhagens IP.

I vårt stora projekt med den nya fotbollsarenan på Studenternas arbetar vi aktivt med lösningar för ett bra konstgrässystem. Såsom energiutbyte med kylanläggning för bandyisarna inkluderande värmelager i underbyggnad till konstgräs. Vidare avser vi också att isolera konstgräsplanen både vertikalt och horisontellt samt sektionera planvärmen. När det gäller lösningar för granulat och dagvatten är vår strävan att behålla och återföra granulatet till planen. Vilket bland annat sker genom att separata dagvattensystem installeras för konstgräsplan och snöupplag.